سرقت هاي علمي فخر رازي مفسر اهل سنت از ديگران

دزدي هاي فخر رازي(مفسر اهل سنت) از ديگران! قسمت سوم
يکي از عادات زشت علماي مخالفين اين است که مطالب را از کتب ديگران برداشته و در کتاب خود و به نام خود منتشر مي کنند بدون اينکه به منبع اشاره کنند که اين نوع از سرقت،زشت ترين نوع از انواع سرقت علمي مي باشد


ادامه مطلب...


منبع این نوشته : منبع
ديگران ,رازي مفسر